mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 30. 06. 2000 10:30

Časový průběh mimořádné konference MŠS

Jak probíhala mimořádná konference MŠS v Ostravě, kde došlo k zásadním změnám ve vedení, se můžete seznámit v tomto článku.

 
8.20 hod. - Přicházíme do menzy VŠB, kde bude od 9.00 hod. probíhat mimořádná konference MŠS. Kromě několika členů výkonného výboru MŠS nás zde vítají také dva členové ochranky, která má "dohlížet" na klidný průběh konference. Delegáti jsou rozsazováni na vyhrazená místa vždy po trojicích dle okresů tak, aby bylo jasné, jak který okres hlasuje.

9.15 - Většina delegátů již dorazila a je zaprezentována. Předseda MŠS Ladislav Dobrovolský zahajuje po akademické čtvrthodince mimořádnou konferenci MŠS.

9.20 - Po krátkém uvítání následuje volba členů mandátové a návrhové komise. Vystupuje Karel Volek, který upozorňuje na to, že podle jednacího řádu by měla být zvolena i volební komise, se kterou se původně počítalo až před případnými volbami po vyslovení nedůvěry současnému výkonnému výboru. Po krátké diskusi se o tomto návrhu hlasuje a je většinou delegátů přijat. Následně jsou tak zvoleni také členové volební komise.

Následuje volba pracovního předsednictva konference. VV MŠS navrhuje Jiřího Vachka a Petra Dostála, za revizní komisi Břetislava Pisze a dva kandidáty z pléna. Jaroslav Fuksík navrhuje do předsednictva Ladislava Dobrovolského, který se však této možnosti vzdává s tím, že jako současný předseda bude dostatečně vytížen zodpovídáním otázek v diskusi. David Ciprys navrhuje do předsednictva dvojici bývalých předsedů MŠS Vratislava Horu a Rostislava Svobodu a za revizní komisi Karla Volka.

Do sálu přicházejí poslední opoždění delegáti a tak se jejich počet definitivně zastavuje na čísle 72 ze 75 možných. Jde o největší počet delegátů, kteří se v historii MŠS konferencí zúčastnili.

Ve vlastních volbách jsou do pracovního předsednictva postupně zvoleni Jiří Vachek (33 hlasů - nejtěsnější rozdíl, před jeho potvrzením probíhá asi desetiminutová diskuse o tom, kolik hlasů je vlastně ke zvolení třeba a kolik je aktuálně přítomných delegátů), Petr Dostál (56 hlasů), Karel Volek (49 hlasů), Vratislav Hora (63 hlasů) a Rostislav Svoboda (44 hlasů). Pracovní předsednictvo si za předsedajícího schůze zvolilo Rostislava Svobodu, který se ujímá řízení.

10.15 - Začíná vlastní jednání konference. Jako první probíhá diskuse ohledně volebního řádu. Jde o to, zda se bude volit podle osobností, tedy tak, jak s tím počítá platný volební řád, nebo podle celých kandidátek, jak navrhují OŠS Břeclav, Olomouc a Zlín. Na toto téma začíná diskuse, do které se zapojuje několik delegátů i hostů. Václav Hromada vystupuje s požadavkem Opavy na zastoupení svého zástupce ve výkonném výboru (jmenovitě navrhuje Ing. Bednárka). Jiří Vachek navrhuje veřejnou volbu výkonného výboru v obou verzích diskutovaných volebních řádů, Vratislav Hora veřejnou volbu u verze volby kandidátek. O obou návrzích se hlasuje, návrh Vachka není přijat, návrh Hory ano. Těsně před hlasováním o způsobu volby vystupuje ještě předseda MŠS Ladislav Dobrovolský.

11.05 - Začíná hlasování o volebním řádu "dle kandidátek". V poměru hlasů 45 pro, 20 proti a 7 zdrženo je tento volební řád schválen. Začíná diskuse týkající se schválení jednacího programu konference. Navrhuje se vyškrtnutí bodu "Hlasování o další existenci MŠS", který je považován vzhledem prezentovaným názorům před konferencí zbytečný. Dále se pak navrhuje vyškrtnutí bodů "10. Hlasování o důvěře současného VV MŠS" a "11. Případná volba nového VV a revizní komise" a jejich nahrazení novým bodem "Volby do VV MŠS a revizní komise MŠS".

11.27 - Začíná hlasování o změnách jednacího řádu. Hlasování o další existenci MŠS je v programu zachováno, body 10 a 11 jsou vyškrtnuty a nahrazeny bodem o volbě VV a RK MŠS. Následuje krátká přestávka.

11.45 - Pokračuje jednání konference. Probíhá diskuse o časovém programu voleb a způsobu volby revizní komise. V hlasování je přijata veřejná volba členů revizní komise a schválen časový program voleb (14.30-15.00 příjem kandidátek, 16.00 představení kandidátů a následně volby).

12.00 - Předseda MŠS Ladislav Dobrovolský předstupuje před delegáty konference se zprávou předsedy MŠS o činnosti VV MŠS. Postupně se dotýká všech problémů, které ve vztazích mezi našimi svazy existují.

12.30 - Předseda MŠS přerušuje své vystoupení z důvodu polední přestávky na oběd.

13.35 - Předseda MŠS pokračuje ve své zprávě.

13.55 - Začíná nejrozsáhlejší diskuse celé konference o přednesené zprávě předsedy. V bouřlivé diskusi vystupuje velká řada delegátů, členů výkonného výboru i hostů, kteří se dotýkají velké části problémů současné krize šachu u nás. S diskusním příspěvkem předstupují mj. Hora, Pisz, Sejkora, P. Svoboda, Gross, Movsesian, Doborovlský. Diskuse trvá přibližně 1 hodinu 45 minut.

15.40 - Ukončení diskuse ke zprávě předsedy. Předseda volební komise Jan Čapoun seznamuje delegáty s odevzdanými kandidátkami VV MŠS a s navrhovanými členy revizní komise.
kandidátka předložená výkonným výborem MŠS (předseda - Petr Dostál, místopředseda - Jiří Vachek, STK - Jiří Novák, KML - Miroslav Hurta, KR - Jan Čapoun, mediální komise - Petr Svoboda)
kandidátka okresů Břeclav, Olomouc a Zlín (předseda - David Ciprys, místopředseda - Lubomír Bednárek, STK - Jaroslav Kořínek, KML - Miroslav Hurta, TMK a KR - Richard Biolek, mediální komise - Jakub Fuksík)

16.00 - Hlasování o další existenci MŠS. Pro se vyslovuje 52 delegátů, proti 1, zdržuje se 7. Následuje představení kandidátů obou volebních bloků. Jako první se má představovat kandidátka navržená výkonným výborem. Kandidát na předsedu tohoto bloku Petr Dostál však není na představení zbylých členů navrženého VV připraven a představení se tak ujímá odstupující předseda MŠS Ladislav Dobrovolský. Stanovený desetiminutový limit pak využívá i David Ciprys a kromě představení kandidátů seznamuje přítomné i s hlavními body volebního programu.

16.20 - Začíná klíčové hlasování o novém výkonném výboru. Hlasuje se veřejně po jednotlivých okresech, po jednotlivých delegátech. Každý delegát vyslovuje číslo vybrané kandidátky a následuje ho další... Již po třetině delegátů se začíná rýsovat konečný výsledek, definitivní je však vše až při překročení nadpoloviční většiny. Vítězí společná kandidátka tří okresů Břeclav, Olomouc a Zlín. Ihned po volbě výkonného výboru následuje volba členů revizní komise. Je opět veřejná a delegáti se hlasováním vyjadřují k jednotlivým kandidátům. Tato volba je již velmi rychlá a po ní následuje krátká přestávka pro oficiální sečtení a sumarizaci hlasů. Již teď je ale rozhodnuto.

16.45 - Konference pokračuje oznámením oficiálních výsledků.

Volba výkonného výboru:
kandidátka původního VV MŠS - 20 hlasů
kandidátka okresů Břeclav, Olomouc a Zlín - 50 hlasů
zdrželo se - 2 delegáti

Volba členů revizní komise:
1. Josef Plch - 54 hlasů
2. Jiří Látal - 46 hlasů
3. Karel Volek - 46 hlasů
4. Jan Macíček - 43 hlasů
5. Vladimír Vláčil - 42 hlasů

Zvoleni nebyli Josef Lahodný (40 hlasů), Ladislav Dobrovolský (29 hlasů) a Břetislav Pisz (29 hlasů).

Jednání konference přechází k závěrečným bodům programu. K desetiletému výročí založení MŠS dostávají členové svazu, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj šachu na Moravě, čestné uznání. Někteří z nich bohužel již in memoria.

Nově zvolený předseda MŠS David Ciprys vystupuje se závěrečným příspěvkem, ve kterém děkuje bývalému VV MŠS za odvedenou práci. Na závěr již delegáti pouze schvalují přijatá usnesení.

17.18 - Mimořádná konference končí, delegáti a hosté pomalu opouštějí jednací sál. V kuloárech se ještě živě diskutuje...


Jakub Fuksík

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz