mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 04. 04. 2000 10:19

Stanovisko Frýdku-Místku k současné situaci

Obdrželi jsme zajímavý materiál, ve kterém je reprezentováno stanovisko ŠO TJ VP Frýdek-Místek k současnému stavu šachu u nás.

 


Ve Frýdku-Místku, dne 2.4.2000
Vážení šachoví přátelé !

Obdržel jsem poštou "Společné prohlášení reprezentantů" ze dne 13.3.2000, dopis předsedy MŠS s doprovodnými materiály na připravovanou mimořádnou konferenci MŠS, částečně sleduji informace ve všech šachových periodikách a na internetových stránkách Chess Journalu. Jako mnoho dalších členů šachových svazů v ČR s určitým smutkem sleduji současný napjatý stav mezi oficiálními orgány našeho hnutí, způsobovaný zejména vytvořenými komunikačními bariérami mezi jejich funkcionáři.

Jako předseda šachového oddílu TJ VP Frýdek-Místek reprezentuji jedno z největších středisek šachu v ČR - aktuálně 94 registrovaných členů, plus dalších asi 250 dlouhodobě organizovaných dětí a mládeže na školkách, školách a v kroužcích Domu dětí a mládeže. Na pravidelné schůzi výboru našeho oddílu dne 23.3.2000 jsme se danou problematikou zabývali, a dostal jsem úkol připravit k dané problematice následující písemné stanovisko:


Začnu zamyšlením:

Dnes a denně se dovídám z informačních médií o kvapem se šířící globalizaci. Projevuje se sjednocováním státní politiky do společných svazků obchodních, vojenských, hospodářských, u bank a firem se projevuje jejich fúzemi. Někdy je velice překvapivé, když dva, donedávna konkurenti na život a na smrt, si najednou „plácnou", a my se dovídáme, že se spojují a shodli se na společné řeči a podnikání. Předpokládám, že si nikdo nedělá iluze o změně zájmu takovýchto rivalů v oblasti jejich podnikání, tvorbě zisku, dobývání trhů, jejich silnějším postavení na trhu a vlastní prosperitě. Důvod změny tohoto chování, myslím, je stejně jednoduchý - podívali se na předmět podnikání trochu „z nadhledu". Tento nadhled zcela jistě vychází z celé řady položených otázek typu: Proč máme oba dávat peníze na stejný výzkum, proč bychom si nemohli rozdělit stejné úkoly a šetřit svoji energii a duševní potencionál koordinovanou součinností, proč si vzájemně podrážet ceny u zákazníka, atd. U států jsou důvodem asi podobné otázky - proč si dělat celní bariéry, proč si nezjednodušit spolupráci sjednocením zákonů, měny, cel, atd.

Těch výhod je celá řada přesto zde vystupuje ještě jedno proč - proč taková spojení, sjednocení, fúze, unie, apod. již nevytvořili dávno? Odpověď se mi jeví také velmi jednoduchá. Protože měli strach, že by jeden získal více nebo dokonce, že by jeden podvedl druhého. Logika věci začne fungovat až tehdy, když si oponenti sednou za jeden stůl s cílem co nejpřesněji označit nejcitlivější body „střetu zájmů" a současně z určitého nadhledu dohodnou procedurální postupy, které ošetří rozhodování při těchto bodech. U všech zmíněných sdružování, fúzí, vytváření unií apod., si dosavadní oponenti zcela jistě smluvně pevně zakotvili ty pasáže v dohodě o spolupráci, aby ta výhodnost byla skutečně oboustranná.

Dále nebudu zamyšlení rozvádět, napsal jsem již dost a přejdu přímo ke zmiňovaným komunikačním bariérám mezi našimi šachovými orgány. Úmyslně spor nepersonifikuji (přestože z mnoha materiálů je tento rozpor vnímán jako střed konkrétních osob). Vím, že chování a úmysl hájení jistých pozic má svůj historický vývoj a v principu je u všech zúčastněných pozitivní. Proto prosím, abyste i vy zaujali k dalším řádkům pozitivní a konstruktivní postoj, hledali v nich dobré myšlenky a nepitvali drobné chyby nebo nedostatky .

Principiálně jistě nikdo v ČR nepochybuje, že v tak malé zemi by měl stačit pro organizační zastřešení zájemců o šachovou hru jeden šachový svaz. Spojení úsilí v organizaci, metodice, práci STK, řízení soutěží, atd. při počtu disponibilních funkcionářů (většina je vždy v poloze dobrovolných pracovníků) by muselo být přínosem. Najdou se i zde argumenty, že některé názory a postupy jsou lepší jednou na té straně a podruhé na jiné. Ale ani ta lepší varianta není konečná a stejně se časem mění - aktuálně je potřebné vzít tyto odchylky z nadhledu.

Rozčlenění šachového svazu se datuje do historického období vzniku Československé federativní republiky, kdy se postupně vytvořily tři územní šachové svazy a jeden federální. Po odtržení Slovenska nám zde pak zůstaly dva územní svazy - dnes zastřešované Českomoravskou šachovou federací. V době vzniku 4 svazů jsem pracoval ve federální komisi mládeže a již tehdy jsem mnohokráte vyslovil názor, že při dohodnutí jasných kritérií na dělení získaných peněz pro šachové hnutí, by mohl stačit jediný svaz. Skutečně o nic jiného nejde, nežli o to, jak se ta trocha peněz v tom kterém roce přerozdělí. Ti, kdo těch 15 let zpět nepamatují, si dnes myslí, že jde o malichernosti. Naopak zastánci současného členění si pamatují na mnohé „neférovosti a nespravedlivé" dělení, zejména mimořádných prostředků, s určitým podtextem - čím dál od Prahy, tím hůř. Takže v tom vidím hlavní příčiny, proč současný stav v organizaci šachu v ČR dospěl až do dnešní patové situace.

Nyní ke konstruktivnější části tohoto dopisu. Navrhuji, aby se urychleně sešli všichni volení funkcionáři Českého a Moravskoslezského šachového svazu spolu s funkcionáři Českomoravské šachové federace. Na programu by měli dořešení úprav stanov tak, aby pro všechny regiony ČR byla zaručena stejná práva a přístup k finančním prostředkům. Toto lze zajistit pouze taxativním (procentuálním) stanovením kritérií pro rozdělování veškerých získaných financí a změny takovýchto kritérií by mohla provádět jen celostátní konference s podporou 2/3 nebo 3/4 hlasů delegátů. To vidím jako dostatečnou záruku, aby nemohlo dojít ke zmanipulování budoucího rozhodování nějakou lobistickou skupinou. Protože i tak bude nutné některé věci rozhodovat operativně, bylo by dobré ve stanovách ošetřit přiměřené regionální zastoupení ve výkonném výboru šachového svazu.

Za základ navrhuji vzít veškeré finanční prostředky, tj. z ČSTV, MŠMT, z reklam, od sponzorů (pokud nepůjde o reklamu nebo sponzoring účelově poskytnutý). Bez ohledu na objem prostředků pro konkrétní rok, stanovit procentuální dělení rozpočtu do těchto oblastí (uvádím zcela formálně číselnou hodnotu, která je jako příklad, který se musí dohodnout):


1) Reprezentace (zahrnuta i kategorie do 20 let)........ 25 %
2) Komise mládeže (včetně mládežnické reprezentace)..... 25 %
3) Ostatní činnost...................................... 30 %
4) Rezervní fond........................................ 20 %


Zdůvodnění jednotlivých položek:

ad 1) Za úspěšnost reprezentace je možné získávat určité dotace. Další efekt je v možnosti medializace - a tím popularizování šachu, pokud se podaří dosáhnout významnějších úspěchů na mezinárodní scéně. V neposlední řadě má význam i existence úspěšných osobností, které jsou idolem - táhnou jako příklad a vzor.

ad 2) Jestli dnes ČR zásobuje NHL hromadou špičkových hokejistů, je to dáno několikaletou systematickou práci českého hokejového svazu s mládeží někdy před 10, 15 léty. Práce s mládeží je investicí do budoucna. Navíc za každým dítětem je možné vidět další potenciální příznivce (a sponzory) v rodičích, strýčcích, tetičkách, babičkách, atd. Navíc dnes, v době rostoucí kriminality a šíření drog, se práce s mládeží dá prodat i v menších regionech. A i ti, kteří šachu zanechají již v mládí, zůstávají jeho příznivci snad napořád. (Zde mi věřte, že vím, o čem hovořím).

ad 3) Ostatní činnost nebudu zvlášť diskutovat - rozděluje se zde, co zbývá a nikdy zde nebyly zásadní střety. Snad by se jen měly stanovit mezní náklady na správu (sekretariát, režii, apod.).

ad 4) Tvorbu rezervního fondu vidím jako důležitou, aby byly řešitelné mimořádnosti jako olympiáda na Manile, postup nějakého hráče do bojů o mistra světa, apod. Tyto mimořádnosti obvykle nabouraly jakýkoli dobře rozpracovaný systém hospodaření svazu. O jeho rozpouštění v případě blokace větších prostředků by měla rozhodovat celostátní konference (opět 2/3 nebo 3/4 hlasů), pro operativní použití by mělo být dohodnuto rozhodování regionálně vyváženého výkonného výboru opět 2/3 nebo 3/4 souhlasem.

Dále doporučuji, aby se při dohodovacím jednání nezacházelo do přílišných detailů - dohodněte procedurální body stanov, vyvážené regionální složení výkonného výboru, globální procenta dělby rozpočtu. Ostatní detaily již nechejte na zvolený výkonný výbor, STK, TMK, komisi rozhodčích a další pomocné orgány. Já osobně věřím tomu, že tam budou vždy ve většině lidé, kteří to se šachem v ČR myslí dobře.


S pozdravem


Ing.Karel Kubala
předseda šachového oddílu
TJ VP Frýdek-Místek

Karel Kubala

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz