mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 26. 04. 2000 10:21

Zápis ze zasedání rady ČMŠF

Přinášíme vám ověřený zápis ze zasedání rady ČMŠF 11.3.2000 v Olomouci, který byl zveřejněn na webu ČMŠF. Jednalo se o zatím poslední neúspěšné jednání výkonných výborů obou územních svazů.

 
Zápis 1. zasedání rady ČMŠF konané v Olomouci, 11.3.2000

Přítomni: Talla, Vokáč, Fuksík

VV ČSS: Sejkora, Doležal Vl.,Chrz, Gonsior, Hadraba, Krejnický, Papay
VV MŠS: Dobrovolský, Vachek, Čapoun, Binas, Kořínek, Chwistek, Hurta

Pan Fuksík v 11,00 přivítal členy rady a pozvané hosty.
Zasedání rady zahájil pan Sejkora v 11,11 .

Plánovaný program 1. zasedání rady ČMŠF: 

Bod programu Předkladatel
A Schválení programu Sejkora
B Změny způsobu financování ČMŠF + smlouvy o součinnosti Sejkora
C Návrh rozpočtu Hospodář
D Různé

Členové rady se dohodli, že radu bude řídit střídavě pan Hadraba a pan Vachek.

Program rady:

1. Pauza na studium nových materiálů
Pan Talla a pan Vokáč předložili radě několik materiálů, které vznikly až po krátké schůzi VV ČMŠF v Praze 8.3.2000, a proto nemohly být rozeslány předem. 
Pan Sejkora navrhl 30 minutové studium nových materiálů, což bylo radou odsouhlaseno.
Pan Sejkora zahájil studijní půlhodinku v 11,20. 

Seznam materiálů:
1. Metodický pokyn pro neinvestiční prostředky 200126
2. Zásady rozdělení dotací ze státní rozpočtu na reprezentaci pro rok 2000
3. Finanční dotazník na rok 2000
4. Návrh rozpočtu ČMŠF pro rok 2000
5. Návrh smlouvy o součinnosti 
6. Čerpání financí v roce 1999
7. Metodický pokyn pro neinvestiční prostředky 990323
8. Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu za rok 1999
9. Klíč k rozdělování dotace ze st. rozpočtu ČR na repre pro rok 2000
10. Zpracované faktury FIDE od roku 1993
11. Klíč k rozdělování dotace ze st. rozpočtu ČR na repre pro rok 1995
12. Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu za rok 1994
13. Usnesení vlády ČR ze dne 7.7.1993 ke komplexní péči orgánu státu o repre
14. Platná smlouva o součinnosti
15. Směrnice o registraci a zápočtu turnajů - ke schválení

V průběhu studia odpovídal pan Vokáč na otázky přítomných.

Pan Hadraba se chopil řízení schůze rady v 11,50 hodin.


2. Schválení programu

Pan Dobrovolský navrhuje vložit "systém financování reprezentace" mezi body B a C. Pan Hadraba poznamenal, že tento bod obsahují body "B" a "C" a ostatní souhlasili.

Rada souhlasila s programem.


3. Změny způsobu financování ČMŠF + smlouvy o součinnosti - předkladatel: Sejkora

Pan Sejkora uvedl radu do problému: dotace účelově vázané vs. podíl na Sazce. Poukázal na metodický pokyn pro poskytování a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu ČR (písemný materiál č. 1). Zdůraznil nutnost vytvoření strukturovaného rozpočtu a rozdělení výdajů na ty, které lze platit ze státní dotace a na ty, které nejdou hradit ze státní dotace.
Pan Sejkora se telefonicky dotázal pan Vosyky (pracovník MŠMT - odbor sportu), zda lze použít dotaci na sekretariát a na MČR. Člen realizačního týmu přímo souvisí s výkonem sportovce, tzn. že sekretář ne. Pan Vosyka připustil, že lze z dotace platit mzdu a náklady na ubytování a stravování reprezentantů, kteří se účastní MČR jako přípravy na MS, ME.
Pan Vokáč vysvětlil chápání pojmu reprezentant.

Pan Dobrovolský přednesl naprosto odlišný názor a to, že až 80% všech nákladů ČMŠF lze pokrýt ze státní dotace na reprezentaci a talentovanou mládež.

Pan Hurta navrhl řešení vlastních zdrojů ČMŠF zvýšením poplatků za zápočet na LOK ČR na 50,- Kč na hráče a 100,- Kč za každé družstvo včetně mistrovských soutěží a dále také navrhl zvýšit poplatky související s FIDE listinou a FIDE tituly a turnaji.

Pan Talla podotkl, že rozpočet ČMŠF na rok 2000 je koncipován tak, aby náklady na reprezentaci státu byly pokryty částečně ze státní dotace na reprezentaci a ze spoluúčasti účastníků. Dále upozornil radu, že má definitivně schválit Směrnici pro registraci a zápočet turnajů, aby mohla co nejdříve vstoupit v platnost.

Pan Sejkora zdůraznil, že organizačního pracovníka reprezentace nelze platit ze státní dotace na reprezentaci. Lze pouze platit osoby, jenž přímo ovlivňují výkon sportovce (masér, trenér, psycholog, …).

Pan Chrz nesouhlasí se zvýšením poplatku za LOK na 50,- Kč - Pardubice budou platit 75 000,- Kč.
Z následné diskuse vyplynulo to, že zástupci ČŠS nesouhlasí s tím, aby byly díry v rozpočtu zalepovány tím, že se za konkrétní služby budou vybírat přehnaně velké poplatky, polovina členu MŠS s tímto názorem aktivně nesouhlasila, druhá půlka VV MŠS s tou první souhlasila soustavným mlčením.


4. Rozpočet ČMŠF 2000 - předkladatel: Vokáč, Talla

Předkládané materiály nebyly připraveny hospodářem ČMŠF p.Chwistkem, ale předsedou TMK p.Vokáčem a sekretářem ČMŠF p.Tallou.

Pan Vokáč doporučuje výrazné systémové změny, určit to, co jsou služby ČMŠF. 
V diskusi nadále vynikal názorový rozdíl mezi panem Dobrovolským a panem Sejkorou na financování ČMŠF. 
Technická poznámka sekretáře: Ostatní svazy mají jedno centrum, šachy - tři.

Pan Gonsior požádal o rozhodnutí, zda účastníci chtějí systémové změny ve financování či ne.
Pan Vachek podotkl, že pokud se rada nedohodne, vracíme se do situace, jaká byla před Znojemskou konferencí.

Návrh MŠS (p.Hurta) -vlastní zdroje ČMŠF: 
1. 200 000,- Kč ze Sazky zůstane na ČMŠF (děleno v poměru členské základny z roku 1998)
2. Vlastní poplatky za FIDE listinu a tituly a turnaje
3. Poplatek za LOK od 1.9.2000. 50,- Kč a i mistrovské soutěže jednotlivců a u soutěže družstev vybírat 100,- za družstvo.
4. Oba územní svazy přispějí 7 000 CHF (dohromady) na dluh u FIDE jednorázově.

Na základě jednání se dospělo k závěru, že k systémovým změnám pro fungování ČMŠF v souladu s pravidly o nakládání se státními prostředky je zapotřebí max. 805 000,- Kč.
VV ČSS navrhl tuto částku rozdělit podle členské základny z roku 1999 (ČSS 466 900/MŠS 338 100) a podle toho upravit dělení prostředků od ČSTV ze zisku Sazky. Pokud by došlo k úsporám, k sehnání sponzorských či jiných příspěvků, daná částky by byla přeúčtovaná zpět na územní svazy opět v daném poměru. 

Pan Sejkora:
ČMŠF má dva členy, ty by měly platit členské příspěvky a pak je vybírat u členů svých.
Dále požaduje, aby pokud svazy zaplatí 7 000 CHF jednorázově, bylo písemně stanoveno, jakým způsobem se bude řešit zbývající dluh, aby se rada za rok nemusela scházet za stejně tíživé situace.
Pan Vokáč poukázal na technický problém vyškrtnutí hráče z FRL. Doporučuje vybírat to přes členské příspěvky (zvýšení asi 3,- Kč na jednoho člena míněno šachisty).

Rada souhlasí s tím, že termín příští schůze rady bude stanoven na konci jednání rady.
Rada souhlasí s výběrem poplatků FIDE a LOK.

Návrh usnesení č.1:
Rada ČMŠF se dohodla, že je třeba vybírat poplatky za uveřejnění hráče na FRL a za mezinárodní tituly. Technické provedení připraví komise a schválí ji příští rada. Na výběru se musí vybrat přibližně o 20% více, než se opravdu zaplatí na FIDE.
LOK ČR - poplatek za družstvo 100,- Kč ve všech soutěží družstev, poplatek za turnaj jednotlivců na hráče bude 10,- Kč včetně mistrovských soutěží zahájených po 1.9.2000.

Sestavení komise: Talla Vladimír, Chwistek Petr, Papay Jindřich, Hurta Miroslav - technické zpracování výběru FIDE poplatků

Návrh usnesení č.2:
Rada schvaluje rozpočet předložený panem Vokáčem a panem Tallou (písemný materiál č. 4).
Rada odložila hlasování.


5. Problém vztahů ve VV ČMŠF
Generální sekretář ČMŠF upozornil na neshody ve VV ČMŠF především mezi předsedou a místopředsedou ČMŠF.
Pan Hurta navrhuje připravit koncepci VV ČMŠF a předložit ji radě ČMŠF.
Pan Sejkora navrhuje odstoupení pana Sejkory a pana Dobrovolského z VV ČMŠF. Pan Vachek upozornil na to, že mají mandát Znojemské konference platný tři roky a nelze je odvolat.

Návrh řešení MŠS č.1:
Po krátké oddělené poradě VV územních svazů pan Dobrovolský navrhl následující opatření:
1. Splacení 7000 CHF z dluhu u FIDE si územní svazy rozdělí podle členské základny
2. MŠS dá na zbylý deficit rozpočtu ČMŠF na rok 2000 částku 100 000,- Kč v poměru k členské základně ČŠS a MŠS.
3. ČŠS dá na zbylý deficit rozpočtu ČMŠF na rok 2000 částku 100 000,- Kč v poměru k členské základně ČŠS a MŠS.
4. VV ČMŠF dá na zbylý deficit rozpočtu ČMŠF na rok 2000 částku 100 000,- Kč
5. Tímto budou závazky územních svazů vůči ČMŠF vynulovány
6. Každoročně dají svazy na sekretariát dohromady 200 000,- Kč 
7. Zajisti se smluvně v dodatku ke smlouvě o součinnosti, aby jeden člověk nemohl nikdy zablokovat finanční prostředky pro všechny tři svazy najednou, aby bylo k tomuto kroku nutno nejméně dvou osob.
8. Konto ČMŠF bude nadále v Havířově
9. Dosavadní hospodář pan Chwistek bude i nadále vykonávat funkci hospodáře
10. VV ČMŠF uznává, že všechny pohledávky ČMŠF jsou smazány a ČMŠF musí vystačit se svýi prostředky.

Členové VV ČSS vyjádřili s tímto návrhem jako s celkem výrazný nesouhlas. 

Po zdlouhavé diskusi formuloval pan Hurta návrh řešení MŠS č.2.

Návrh řešení MŠS č.1:
Rada ČMŠF se ve věci rozpočtu dohodla takto: 
a) územní svazy z příspěvků ČSTV (podíl na zisku Sazky) zaplatí každoročně 200 000,- Kč v poměru členské základny, podle které finance získávají.
b) Územní svazy uvolní ze své dotace ČSTV 160 000,- Kč jako splátku dluhu u FIDE ve stejném poměru.
c) Zbývající částky musí být vyřešeny do 31.12.2001
d) Rada ukládá VV ČMŠF, aby připravil materiály pro další radu - návrh dodatku Smlouvy o součinnosti, jednací řády, a aby zprovoznil revizní a všechny odborné komise. 

Po přednesení návrhu panem Hurtou zástupci ČŠS požádali o čas na krátkou poradu.

Prohlášení VV ČŠS přednesené panem Sejkorou:
"VV ČŠS pokládá předložené návrhy mimo poplatků za LOK a FIDE poplatků za nesystémové a v 21,02 opouští schůzi rady."

Pan Dobrovolský položil dotaz, zda a kdy budou uvolněny finanční prostředky z ČSTV a MŠMT, deponované na zvláštním kontě u ČSTV.
Pan Sejkora prohlásil, že neuvolní prostředky deponované na zvláštním účte ČSTV do doby, než přistoupí MŠS k:
a) systémovým změnám financování ČMŠF tak, aby bylo nakládáno se státními prostředky v souladu s pravidly s jejich nakládáním,
b) vyřešením dluhu vůči FIDE (21 740 CHF)
c) k vyřešení systému fungování ČMŠF v příštích letech.

Po tomto prohlášení rada ČMŠF anulovala veškeré dílčí kroky, které mohly být bezproblémově přijaty.

Zápis z 1.zasedání rady ČMŠF ověří schůze VV územních svazů na svých zasedáních.


Zapsal: Talla Vladimír

Zápis ověřil: VV MŠS na své schůzi dne 18.3.2000 a VV ČŠS na své schůzi dne 5.4.2000.Jakub Fuksík

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz